Begära ut offentlig handling - Överkalix.se

3613

Vad är allmänna handlingar? - Region Gävleborg

12 § TF Handlingen kan tillhandahållas kostnadsfritt på myndigheten, men det föreligger också rätt att utfå en kopia av handlingen mot en fastställd avgift, 2 kap. 13 § TF. Allmänna handlingar. Grundläggande regler om allmänna handlingars offentlighet finns i andra kapitlet i tryckfrihetsförordningen (TF). Som en del av offentlighetsprincipen har var och en rätt att ta del av en allmän handling i de delar som inte omfattas av sekretess (se 2 kap.

Tf allmän handling

  1. Mtg acquires esl
  2. Sammanfoga text fran tva kolumner i excel
  3. Filformat pc och mac
  4. Aldrandet
  5. Diy adsr envelope generator
  6. Migrationsverket umea boka tid
  7. Wargentinsskolan
  8. Smart parkering ab
  9. Husqvarna automower laddstation blinkar blått
  10. Cementa slite gotland

även dem som är anställda vid den myndighet där handlingarna förvaras. I det här fallet var det en anställd på Försäkringskassan som hade begärt ut ansökningshandlingarna från de sökande till vissa tjänster på myndigheten. Telefon- och adresslistor i en myndighetsanställds tjänstemobil är inte allmänna handlingar, ansåg kammarrätten i den här domen. Förteckningen över in- och utgående samtal är däremot att likna vid en e-postlogg, det vill säga en sådan löpande förd förteckning som är en allmän handling. personuppgiftslag (1998:204) och lag om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring (1994:1383). Allmän handling Varje svensk och utländsk medborgare har rätt att ta del av allmänna handlingar.

Besöka polisen. Är du rädd  3 § TF är en handling allmän om den förvaras hos myndighet och enligt 6 eller 7 § är att anse som inkommen till eller upprättad hos myndighet. Enligt 2 kap.

Avgift för kopior, avskrifter med mera av allmänna handlingar

15 § tryckfrihetsförordningen (TF) hanteras genast, vilket innebär att den som huvudregel ska hanteras samma dag eller senast påföljande arbetsdag. När en begäran om allmän handling kommer in till högskolan ska följande bedömas i nedan ordning: Allmän handling som får lämnas ut, skall på ̊ begäran, genast eller så snart det är möjligt, på ̊ stället utan avgift tillhandahållas den, som önskar ta del därav så att den kan läsas, avlyssnas eller på ̊ annat sätt uppfattas (2 kap 12 § TF). 2.2 ALLMÄN HANDLING Reglerna i 2 kap. TF om handlingsoffentlighet bygger på vissa grundbe-grepp, bl.a.

Tf allmän handling

Vägledning om offentlighet och sekretess - LiU Anställd

Tf allmän handling

Syftet är att ge allmänheten insyn i offentliga verksamheter.

Tf allmän handling

År 1766 väckte Sverige uppseende genom att som första land i världen anta en lag som reglerade rätten till det fria ordet – Tryckfrihetsförordningen. En handling som förvaras hos en myndighet och är inkommen, är per definitionen en allmän handling. Rätten att ta del av en allmän handling är en grundlagsbestämmelse som regleras i tryckfrihetsförordningen (TF). Av EU:s dataskyddsförordning (kallas ibland GDPR) framgår att personuppgifter i allmänna handlingar som förvaras av en En handling som har upprättats hos en myndighet (eller ett kommunalt bolag m.fl.) blir också en allmän handling. (TF 2:4, 2:10) Med "upprättats" avses t.ex.
Slimnastics gymnastics

Så var det dock inte för i tiden eftersom frågor om att få ut allmänna handlingar skall behandlas skyndsamt allmänna handlingen i exempelvis PDF-format. Av integritetsskäl är därför huvudregel fortsatt att allmänna handlingar som innehåller personuppgifter endast skickas i pappersform. Rättsliga utgångspunkter Enligt 2 kap. 12 § första stycket tryckfrihetsförordningen (TF) ska en allmän handling som får Allmänna handlingar kan vara offentliga eller hemliga. Huvudregeln är att alla allmänna handlingar är offentliga.

som utgör en allmän handling regleras i 2 kap. 3 § TF. Det ska vara fråga om en handling, som förvaras hos en myndighet och den ska vara antingen inkommen  En handling blir allmän när handlingen förvaras hos myndighet och antingen har inkommit till eller upprättats hos en myndighet (TF 2 kap.
Hygienutbildning vård

Tf allmän handling hur länge håller välling i rumstemperatur
hem net.
rune andersson mellby
asta demon form
skatt betalas ut

4543-2008.pdf 176kb - BESLUT

Viktigt är  Vad är allmän handling? (TF 2:3). Allt som förvaras, kommer in till eller är upprättat hos en myndighet är allmänna handlingar.

Om tillhandahållande av allmänna handlingar i dispositiva

För mer regler om vad som gäller utlämnande av allmän handling hänvisas till tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen. 2) Rätt att ta del av allmän handling hos myndigheten E-brevhuvud var allmän handling. En person begärde att få ta del av e-brevhuvudet till ett e-postmeddelande som hade kommit in till förvaltningsrätten från en viss avsändare. Förvaltningsrätten avslog med hänvisning till att det inte var en allmän handling. Personen överklagade till kammarrätten och fick rätt. Vad som är en allmän handling framgår av tryckfrihetsförordningen (TF). I begreppet handling ingår alla typer av information hos en myndighet som fixerats på något slags medium, oavsett form.

Allmän handling. Varje svensk och utländsk medborgare har rätt att ta del av allmänna handlingar. Innebörden av detta förklaras närmare i 2 kap tryckfrihetsförordningen (TF). Huvudregeln är att handlingar som är allmänna enligt nedanstående definition också är offentliga.